AA – anonüümsed alkohoolikud

Abstinents – karskus, keeldumus sõltuvus(nautimis)vahendeist.

Alkohol – toidugrupp, mille moodustavad piiritus ja alkohoolsed joogid (vt alkoholi seadus).

Alkoholism – psüühiline ja/või füüsiline sõltuvus, mis on tekkinud alkoholi tarvitamise tagajärjel. (dr)

Alkohoolik – isik, kellel alkoholi tarvitamise tagajärjel esineb psüühiline või füüsiline sõltuvus alkoholist.

Alkomeeter – alkoholijoobe mõõtur.

Amfetamiin – amfetamiinid (sh metamfetamiin) on sünteetilised stimulandid. Tavaliselt esineb pulbri kujul ning teda saab nina kaudu sisse hingata, segada joogiga või süstida. Tekitab suurt psüühilist sõltuvust ning võib tekitada füüsilist sõltuvust.

Asendusravi – opiaatidest sõltuvuses oleva isiku raviprotsess Eesti Vabariigis registreeritud opiaate sisaldavate ravimitega isiku sotsiaalse toimetulekuvõime taastamiseks.

Aversioonravi – vastikusravi; alkoholismi ravimise meetod, millega püütakse alkoholisõltlast joomisest võõrutada, tekitades näiteks disulfiraamiga ebameeldiv enesetunne.(dr).

Detoksifikatsioon – meditsiiniliste meetmete ühend, mille eesmärgiks on ägeda võõrutusseisundi ravi.

Ecstasy – on MDMA tableti kujul, mida tarbitakse suu kaudu (süües). Tekitab psüühilist sõltuvust ning võib tekitada füüsilist sõltuvust.

Eneseabi – mitteprofessionaalne lähenemine, mis kasutab individuaalset ja rühma tuge abiks uimastisõltumisest tervenemise protsessis. Eneseabi rühmad aitavad haigetel luua sotsiaalseid suhteid ning võimaldavad harjutada oma sotsiaalseid oskusi.

GHB – täisnimetusega gammahüdroksübutüraat.  Sünteetiline droog, mis esineb vedelal kujul ning mida manustatakse suu kaudu (juues). Tekitab joovet ning aeglustab liigutusi.

Hašiš – on tavaliselt valmistatud käsitsi kanepi näärmerakkude vaigutaolisest eritisest. Pärast kuivatamist pressitakse saadud mass mitmesuguse kujuga tükikesteks. Teda suitsetatakse tavaliselt sigaretis või piibus. Võib tekitada psüühilist sõltuvust.

Heroiin – heroiin on poolsünteetiline opiaat. Tavaliselt esineb valge pulbri kujul (mille tõttu nimetatakse vahel ka valgeks heroiiniks, et eristada teda mustast heroiinist), mida vedelikuga segades süstitakse veeni. Tekitab väga suure psüühilise ning füüsilise sõltuvuse.

Kaassõltlane – alkohooliku sugulane, kes samuti vajab ravi või abi. Terminit kasutatakse ka viitamaks ühiskonnale, mis võimaldab alkoholisõltuvust. dr

Kahjude vähendamine – tervise edendamise, terviseprobleemide ennetamise, hindamise ja sekkumise tegevused, mille eesmärgiks on langetada uimastitarvitamise ja sõltuvuskäitumise tagajärgi tervisele ja ühiskonnale ilma ilmtingimata abstinentsi saavutamiseta.

Kanep – on taim, millest valmistatakse marihuaanat ning hašišit.

Kange alkohoolne jook – alkohoolne jook etanoolisisaldusega üle 22 mahu­protsendi.  dr

Kokaiin – kokaiin on taimse päritoluga alkaloid. Kokaiini saadakse kokapõõsa lehtedest. Kokaiin on tavaliselt segatud piimasuhkru või mõne legaalse ravimiga. Pulbrit tõmmatakse ninna. Tekitab väga suurt psüühilist sõltuvust ning võib tekitada füüsilist sõltuvust.

Kuritarvitamine – aine pruukimine sellisel ajal, tingimustes ja seisundis, kui see võib olla ohtlik tervisele või halvendada toimetulekut elus (töö- ja lähisuhteid, tegevuse kvaliteeti, vaimset ja füüsilist töövõimet jne).

Laagri-tüüpi vangla – endise Nõukogude Liidu karistussüsteemi allüksusena väljaehitatud kinnipidamisasutus, milles isoleeritud kambrite arv on minimaalne. Valdav osa kinnipeetavatest kannab karistust suurte tubadega eluhoonetes, kus on korruse peale 1-2 sanitaarsõlme. Hoonesiseselt ja selle siseõuel on kinnipeetavate liikumine äratusest kuni öörahuni vaba. Öörahu ajal on toad lukustamata ja liikumisvabadus on korruse või selle eraldatud osa piires.

Lahja alkohoolne jook – alkohoolne jook etanoolisisaldusega kuni ka. 22 mahu­protsenti (vt seadus).

Laps – kuni 18-aastane füüsiline isik (Eesti Vabariigi Lastekaitse seadus (RT 1992, 28, 370 /…/ RT I 1998, 17, 264)).

LSD – lüsergiinhappe dietüülamiid

Madala lävega nõustamiskeskus – kergesti ligipääsetav nõustamiskeskus uimastisõltlaste jaoks, mida iseloomustavad kasutajasõbralikud teenused ning pigem kahjude vähendamise kui püsiva abstinentsi saavutamise rõhutamine. Külastajatele pakutakse nõustamisteenust, hügieeni vahendeid; võimalus süstlavahetuseks ning asendusraviks.

Marihuaana – marihuaana on kanepi emastaimede kuivatatud ja peenestatud ladvad ja õisikuosad, võib sisaldada ka väiksemaid varreosi. Marihuaanat suitsetatakse harilikult puhtal kujul või koos tubakaga. Võib tekitada psüühilist sõltuvust.

MDMA – täisnimetusega metüleendioksümetamfetamiin. Aine, millest valmistatakse Ecstasy’t.

Must heroiin” –  opiaat pruuni vedeliku kujul, mida süstitakse. Vedelik saadakse unimaguna kuparde ekstraheerimisel teatud vedelikuga ja selle edasisel atsetüleerimisel. Tekitab väga suure psüühilise ning füüsilise sõltuvuse.

Narkomaan – isik, kellel narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamise tagajärjel esineb psüühiline või füüsiline sõltuvus nendest ainetest.

Narkomaania – psüühiline või füüsiline sõltuvus, mis on tekkinud narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamise tagajärjel.

Narkootikum – on keemiline aine, mis põhjustab muutusi inimese vaimsetes, füüsilistes ja ka emotsionaalsetes normaalsetes talitlustes.

Narkootilised ja psühhotroopsed ained – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse §8 lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras koostatud nimekirjades loetletud ained, samuti nende ainete stereoisomeerid, estrid, eetrid või soolad.

Narkovaba osakond – isoleeritud vangistusüksus, kus viibivate kinnipeetavatega viiakse läbi erinevaid kompleksseid teraapilisi programme. Osakonda üleviimine toimub kinnipeetava vabatahtliku sooviavalduse ja sellele tugineva kahepoolse (kinnipeetav-vangla administratsioon) lepingu alusel, millega kinnipeetav kohustub hoiduma uimastite tarvitamisest ja nõustub vabatahtlikult andma kontrollimiseks uriiniproove esimesel nõudmisel.

Noor – seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik (Eesti Vabariigi Noorsootöö seadus (RT I 1999, 27, 392 /…/ RT I 2002, 90, 521)).  

Opiaadid – sellesse rühma kuuluvad paljud looduslikud ja sünteetilised ained (sh morfiin, metadoon jne). Lähtetaimeks on unimagun. Oopiumiks nimetatakse unimaguna tardunud (kuivanud) piimmahla, mida saadakse kasvueas kupardesse tehtud lõigetest.

Preventsioon – esmatasandi ennetustöö all mõistetakse sekkumist enne terviseprobleemide teket: tungitakse terviseprobleemi ümbritsevatesse põhjuslike seoste võrku ja eemaldatakse sellest üks sõlm. Teisese tasandi ennetustöö all mõistetakse juba areneva, kuid kliiniliselt veel mitte väljapaistva haiguse või ter­viseprobleemi avastamist ja vahelesekkumist, mis võib muuta haiguse prognoosi paremaks. Kolmandase tasandi ennetustöö all mõistetakse uue haigusloo välti­mist, kliiniliselt diagnoositava või ilmse käitumishäire sümptomite piiramist võima­likult vara (J. van der Stel 2001).  dr

Problemaatiline narkootikumide tarbimine – narkootikumide süstimine või pikaajaline/regulaarne opiaatide, kokaiini ja/või amfetamiini tarbimine.

Promill – 1 gramm alkoholi ühes liitris veres. dr

Proovimine – üksik(ud) kogemus(ed).

Ravi – haiguse, häire või sümptomi kõrvaldamine.

Raviprotsess – isiku uurimise, diagnoosimise, ravimise ja taastusabiga seotud tegevus, mis hõlmab suhteid patsiendi ja arsti ning teiste ravimisele kaasatud isikute, raviasutuste ja haigekassaga.

Rehabilitatsioon – haiguse käigus kahjustatud funktsioonide taastamine.

Relaps – kontrollimatu sõltuvusainete taastarbimine pärast karskusperioodi. dr

RHK-10 – WHO rahvusvahelise haiguste klassifikatsiooni 10.väljaanne. dr

Sotsiaalne integratsioon – suhtlemise, väärtusorientatsioonide jagamise ja konsensuse saavutamise mehhanismid, mis muudavad väljakuulutatud normid tegelikkuses toimivaiks.

Sotsiaalpartner – siin: tööturu osapooled – tööandjad, töövõtjad.

Sõltuvus – sõltuvusainete sundtarbimine, mida indiviid ei suuda kontrollida ja mis viib raskete tervislike, psühholoogiliste ja sotsiaalsete probleemide tekkele; sellest lähtuvalt kuuluvad psüühiline sõltuvus ja adiktsioon sõltuvuse mõiste alla; füüsiline ehk füsioloogiline sõltuvus on närvisüsteemi keemilise aine toimetega kohanemis­est tulenev seisund, mis avaldub võõrutussümptomitena pärast aine toime lõppe­mist. dr

Sünteetilised narkootikumid – laboratooriumites kunstlikult lähteainetest toodetud psühhoaktiivsed uimastid (sh ecstasy, amfetamiin, LSD).

Taluvus – 1) vajadus aina suurema uimastava aine koguse järgi saavutamaks narkojoovet (intoksifikatsiooni) või ihaldatud efekti; 2) aina nõrgem mõju uimastava aine sama koguse kasutamisel.

Teadev nõusolek – nõusolek, mille andmisel isik on võimeline aru saama nõusoleku olemusest ja selle andmise või  sellest  keeldumise tagajärgedest.

Toimetulek – isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla.

Tolerantsus – sõltuvusaine talumise võime kasv korduva või pideva manustamise tagajärjel. dr

Tubakatoode – sigar, sigarillo, sigaret, suitsetamistubakas ja närimistubakas alko­holi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse mõistes ( tubakaseadus) dr

Tung – biopsühholoogiline erutatus ja tungiv vajadus naasta sõltuvuskäitumise juurde, mida iseloomustab tugev iha, eelnev kogemus ning võimalik impulsiivsus.

Tänavatöö – piirkonnale suunatud tegevus kontakteerumiseks isikutega või isikute gruppidega, kellega pole seni efektiivselt kontakti loodud või kes pole hõlmatud olemasolevate teenustega või traditsiooniliste tervisekasvatuse kanalite kaudu. 

Uimastipreventsioon – esmatasandi ennetustöö all mõistetakse sekkumist enne terviseprobleemide teket: tungitakse terviseprobleemi ümbritsevatesse põhjuslike seoste võrku ja eemaldatakse sellest üks sõlm. Teisese tasandi ennetustöö all mõistetakse juba areneva, kuid kliiniliselt veel mitte väljapaistva haiguse või terviseprobleemi avastamist ja vahelesekkumist, mis võib muuta haiguse prognoosi paremaks. Kolmandase tasandi ennetustöö all mõistetakse uue haigusloo vältimist, kliiniliselt diagnoositava või ilmse käitumishäire sümptomite piiramist võimalikult vara (J. van der Stel 2001).

Uimastisõltuvus – esmane krooniline haigus, mida iseloomustab nõrgendatud kontroll uimastavate ainete tarvitamise kestuse, koguse ja tarvitamise viisi üle, tähelepanu keskendamine muudelt eluvaldkondadelt uimastite hankimisele ja tarvitamisele, uimastite tarvitamine vaatamata nende negatiivsele mõjule organismile ning mõtlemisprotsessi häire. Nagu teisedki kroonilised haigused võib see olla progresseeruv, tagasilangev ja fataalne.

Võõrutusseisund – mitmesuguse raskusastmega sümptomite kogum, mis tekib narkootilise aine absoluutsel või suhtelisel ärajätmisel juhul, kui ainet on tarvitatud regulaarselt ja tavaliselt kaua ja/või suurtes annustes.