Väljavõte Sillamäe narkorehabilitatsioonikeskuse üldtingimustest

1. Üldtingimuste eesmärk  Käesolevad üldtingimused on aluseks rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks vastavalt Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskuse (edaspidi: “keskus”) kontseptsioonile. Üldtingimuste eesmärk on pakkuda rehabilitatsioonile saabuvale isikule (edaspidi “klient”) parimat võimalikku rehabilitatsiooni ning kaitsta klienti ebasoovitavate riskide ja kõrvalmõjude eest.

2. Rehabilitatsiooniperioodi pikkus  Rehabilitatsiooniperiood algab vormikohase avalduse allakirjutamisest ja lõppeb vastavalt üldtingimuste punktis 10 ja 16 sätestatule.

3. Rehabilitatsioonile saabuv isiku esitab isikut tõendava dokumendi, nõuetekohaselt vormistatud saatekirja, täidab vormikohase avalduse keskusele.

4. Saabudes vabatahtlikult keskusesse pikaajaliseks rehabilitatsiooniks, klient kohustub täielikult loobuma keelatud ainete kasutamisest, hoidmisest ja vahendamisest rehabilitatsiooni ajal; kasutama keskuse poolt pakutavaid kõiki rehabilitatsioonialaseid tegevusi, osalema rehabilitatsiooniks vajalikus tööteraapias, vältima agressiivset käitumist, mitte ohustama keskuses viibivaid voi keskust külastavaid isikuid.

5. Kliendil on õigus saada rehabilitatsiooniteenust vastavalt keskuses sätestatud tingimustele, osaleda tema tegevust puudutavate otsuste vastuvõtmises, teada seda, millist teavet tema kohta keskus väljastab, teha omapoolseid ettepanekuid, sealhulgas keskuse igapäevase tegevuse korraldamisel.

6. Keskusel on kohustus osutada kliendile rehabilitatsiooniteenust selleks, et parandada kliendi seisundit ja suurendada motivatsiooni tervislike eluviiside ja hoiakute omandamiseks, korduvalt tutvustada kliendile keskuse nõudeid ja tegevuse eesmärke, tagada kliendile ja personalile keskuses viibimise ajal maksimaalne ohutus, tagada kliendi isiku- ja muude andmete konfidentsiaalsus;

7. Keskusel on oma kohustuste täitmiseks oigus rakendada rehabilitatsiooni saavutamiseks vajalikke kõiki piiranguid, sealhulgas takistada klienti väljumast keskuse ruumidest ja territooriumilt, teha kliendile suulisi ja kirjalikke märkusi ning hoiatusi eesmärgiga selgitada talle tema käitumise vastavust üldistele normidele, teha kliendi suhtes järelpärimisi tervishoiu ning muudele asutustele, teha kliendile korduvaid analüüse keelatud ainete kasutamise selgitamiseks; anda keskusest välja teavet kliendi kohta, lähtudes delikaatsete isikuandmete kaitsest.

8. Kliendi keskusesse vastuvõtmise aeg ja saatekiri Kliendi vastuvõtmine keskusesse toimub ainult tääpaeval k 10.00 kuni k 16.00-ni eelneva kokkuleppe, isikut tõendava dokumendi, vormikohase avalduse ja esitatud saatekirja alusel. Klient esitab saatekirja psühhiaatrilt voi perearstilt voi üldarstilt. Saatekiri peab sisaldama põhjendust uimastisõltuvuse rehabilitatsiooniks. Ilma saatekirjata klienti vastu ei võeta.

9. Keskuses viibimise aeg Rehabilitatsiooniaeg keskuses on 1 kuni 2 aastat, see periood sisaldab erinevaid rehabilitatsiooni etappe.

10. Kohustuslik tegevus keskuses Klient peab osalema igapäevases töötegevuses, individuaalsetel ja üldistel ravi-rehabilitatsiooniüritustel, peab täitma isikliku hügieeni nõudeid, pesema oma riideid, hoidma eluruumi korras ja puhtana, osalema söökla ja teiste üldkasutatavate ruumide koristamises.

11. Liikumiste ja tegevuste piirangud  Klient ei tohi lahkuda ilma loata keskusest ja keskuse territooriumilt.  Päevakava kellaajad on maaratud kaesolevatest üldtingimustest lähtuva lisadokumendiga.  Klient kannab vastutust tema süül tekkinud materiaalse kahju osas.

12. Esemete omamine ja hoidmine. Keelatud on tuua voi omada igasuguseid teravaid esemeid nagu naiteks kaarid, noad, kahvlid, samuti metallist maniküüri- ja kosmeetikavahendid, tööriistad jne. Isiklikud väärtuslikud esemed ning raha annab klient hoiule keskuse lattu. Keskusesse tulekul on kliendil kaasas nii töö-, sise- kui spordijalatsid.

13. Suhtlemine ja külastamised Klient voib kohtuda vanemate voi tugiisikuga tööpaeval 1 kord kahe (2) kuu kohta. Erandeid teeb arst voi komisjon. Kliendi külastamine võib toimuda eelneva kooskõlastuse olemasolul vaid tööpaeval lubatud kellaajal. Teisel ajal ei tohi külastaja keskuses viibida. Võõrad ei või keskust külastada ilma juhatuse loata.

14. Rikkumiste kontrollimine ja fikseerimine Kliendi keeldumine narkotestist voi alkomeetriga kontrollist protokollitakse kliendiloosse. Kui klient käitub agressiivselt voi ähvardab agressiooniga, on personalil õigus kutsuda kohale turvafirma.

15. Rehabilitatsiooni lõpetamine Lõpetamine keskuse initsiatiivil lähtub komisjoni otsusest.

16. Komisjon arvestab rehabilitatsiooni enneaegsel lõpetamisel järgmiseid tingimusi:  Narkootikumide kasutamine voi vahendamine, nende kasutamise tunnustega rehabilitatsioonil viibimine; agressiivne käitumine; alkoholi toomine voi tarbimine rehabilitatsioonil ajal; korduv ja tõsine keskuse nõuete muu rikkumine.